Pitanja i odgovori

Podzemna voda kao toplotni izvor za toplotnu pumpu predstavlja idealno rešenje zbog svojih termodinamičkih osobina. 

  Specifična toplota podzemne vode je u odnosu na vazduh četiri puta veća, a takođe je i koeficijent prelaza toplote mnogo veći nego kod vazduha.

   Temperatura podzemnih voda je tokom cele godine konstantna i predstavlja nepresušni izvor toplotne energije koja se može iskoristiti kako zimi za grejanje tako i leti za hlađenje. Temperature podzemnih voda u Srbiji kreću se između 14 i 17°C što je i više nego dovoljno da bi sistem funkcionisao izuzetno ekonomično.

   Izrada sistema vazduh voda je upotrebljiva, ali se na ovim prostorima pokazalo da zbog velike vlažnosti vazduha u toku zimskih meseci može doći do problema u radu. U periodima godine kada su temperature niže od 0C i kada je visoka vlažnost vazduha 70 – 80%, dolazi do formiranja leda na spoljašnjem izmenjivaču toplote. Ovaj led jako brzo blokira rad sistema i onemogućava njegov dalji rad. Čak i u slučaju otapanja leda, kapljice vode ostaju na izmenjivaču tako da vrlo brzo dolazi do ponovnog leđenja. Takođe kako spoljna temperatura opada tako opada i efikasnost i ekonomičnost sistema. 

Ovaj sistem je primenjiv u situacijama kada ste spremni da imate još jedan alternativni sistem i da vodite računa i prebacujete sa jednog na drugi sistem grejanja. Kod sistema voda voda, temperatura vode je konstantna i ne dolazi do ovakvih problema.

Grejanje i hlađenje objekata pomoću toplotne nesumljivo je najjeftinji sistem grejanja koji trenutno postoji na tržištu. Na cenu zagrevanja toplotnom pumpom utiče više faktora kao što su strujimer, izolacija i stolarija na objektu, kvadratura, spratnost, namena…

Naime, računice pokazuju da je za objekte do 300m2 isplativo grejanje i sa klasičnim strujomerima koji imaju zelenu, plavu i crvenu tarifu.

Kod objekata preko 300m2 se uvođenjem merne grupe za kotlarnicu ostvaruju dodatne uštede jer sistem ne ulazi u crvenu zonu gde je cena električne energije osetno veća.

Ako želite da izračunate vreme vraćanja ulaganja (broj godina vraćanja), od novonastalih troškova treba oduzeti godišnju uštedu koja nastaje kao rezultat rada sistema. Na primer, ako biste instalirali toplotnu pumpu u nov dom, ušteda usled niskih troškova sistema obično može da nadoknadi mesečne hipotekarne troškove, odmah stvarajući pozitivan prokot novca. Zapamtite da je ušteda energije samo jedna od mnogih prednosti, koje Vam obezbeđuje sistem toplotne pumpe.

Grejanje i hlađenje objekata pomoću toplotne nesumljivo je najjeftinji sistem grejanja koji trenutno postoji na tržištu. Na cenu zagrevanja toplotnom pumpom utiče više faktora kao što su strujimer, izolacija i stolarija na objektu, kvadratura, spratnost, namena…

Naime, računice pokazuju da je za objekte do 300m2 isplativo grejanje i sa klasičnim strujomerima koji imaju zelenu, plavu i crvenu tarifu.

Kod objekata preko 300m2 se uvođenjem merne grupe za kotlarnicu ostvaruju dodatne uštede jer sistem ne ulazi u crvenu zonu gde je cena električne energije osetno veća.

Ako želite da izračunate vreme vraćanja ulaganja (broj godina vraćanja), od novonastalih troškova treba oduzeti godišnju uštedu koja nastaje kao rezultat rada sistema. Na primer, ako biste instalirali toplotnu pumpu u nov dom, ušteda usled niskih troškova sistema obično može da nadoknadi mesečne hipotekarne troškove, odmah stvarajući pozitivan prokot novca. Zapamtite da je ušteda energije samo jedna od mnogih prednosti, koje Vam obezbeđuje sistem toplotne pumpe.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od samog objekta. Uzmimo primer objekta od 300m2. Nećemo porediti inicijalne troškove ugradnje sistema, jer to može biti sporno.  

Grejanje i hlađenje objekata pomoću toplotne nesumljivo je najjeftinji sistem grejanja koji trenutno postoji na tržištu. Na cenu zagrevanja toplotnom pumpom utiče više faktora kao što su strujimer, izolacija i stolarija na objektu, kvadratura, spratnost, namena…

Naime, računice pokazuju da je za objekte do 300m2 isplativo grejanje i sa klasičnim strujomerima koji imaju zelenu, plavu i crvenu tarifu.

Kod objekata preko 300m2 se uvođenjem merne grupe za kotlarnicu ostvaruju dodatne uštede jer sistem ne ulazi u crvenu zonu gde je cena električne energije osetno veća.

Ako želite da izračunate vreme vraćanja ulaganja (broj godina vraćanja), od novonastalih troškova treba oduzeti godišnju uštedu koja nastaje kao rezultat rada sistema. Na primer, ako biste instalirali toplotnu pumpu u nov dom, ušteda usled niskih troškova sistema obično može da nadoknadi mesečne hipotekarne troškove, odmah stvarajući pozitivan prokot novca. Zapamtite da je ušteda energije samo jedna od mnogih prednosti, koje Vam obezbeđuje sistem toplotne pumpe.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od samog objekta. Uzmimo primer objekta od 300m2. Nećemo porediti inicijalne troškove ugradnje sistema, jer to može biti sporno.  

Grejanje i hlađenje objekata pomoću toplotne nesumljivo je najjeftinji sistem grejanja koji trenutno postoji na tržištu. Na cenu zagrevanja toplotnom pumpom utiče više faktora kao što su strujimer, izolacija i stolarija na objektu, kvadratura, spratnost, namena…

Naime, računice pokazuju da je za objekte do 300m2 isplativo grejanje i sa klasičnim strujomerima koji imaju zelenu, plavu i crvenu tarifu.

Kod objekata preko 300m2 se uvođenjem merne grupe za kotlarnicu ostvaruju dodatne uštede jer sistem ne ulazi u crvenu zonu gde je cena električne energije osetno veća.

Ako želite da izračunate vreme vraćanja ulaganja (broj godina vraćanja), od novonastalih troškova treba oduzeti godišnju uštedu koja nastaje kao rezultat rada sistema. Na primer, ako biste instalirali toplotnu pumpu u nov dom, ušteda usled niskih troškova sistema obično može da nadoknadi mesečne hipotekarne troškove, odmah stvarajući pozitivan prokot novca. Zapamtite da je ušteda energije samo jedna od mnogih prednosti, koje Vam obezbeđuje sistem toplotne pumpe.

Šta mi je potrebno da sistem toplotne pumpe zamenim sistemom toplotne pumpe?

Za instaliranje sistema sa toplotnom pumpom potrebna su vam 2 bunara, toplotna pumpa, bunarska i cirkulaciona pumpa i grejna tela (radijatori, podno, zidno ,fan-coil…)

Bunari:

Prvi bunar je bunar koji napaja sistem vodom iz podzemlja i u većini slučajeva njegov minimalni prečnik je 50mm. Ovaj prečnik odgovara prečniku okiten creva 1col koje se postavlja u sam bunar. Izbor pumpe se vrši u skladu sa zahtevanim protokomnivoom podzemne vode. Drugi bunar je prečnika 50mm i on služi za povrat upotrebljene vode u toplotnoj pumpi.

Toplotna pumpa:

Toplotna pumpa je pored bunara sledeći neophodni element za postavljanje sistema grejanja. Kapacitet toplotne pumpe zavisi od veličine prostora koji grejete/hladite, kao i od toplotnih gubitaka samog objekta. Ako je objekat dobro izolovan možete računati na gubitke od 40 do 60W/m2/h. Potrebna količina vode za snabdevanje toplotne pumpe je u direktnoj vezi sa kapacitetom pumpe i može se naći u svim tehničkim listovima i osnovnim podacima o pumpi.

Grejna tela:

Grejna tela koja se koriste u sistemu grejanja velikim delom opredeljuju efikasnost samog sistema. To je zbog toga što efikasnost rada toplotne pumpe zavisi od radne temperature na kojoj rade grejna tela. Primera radi, kod sistema s podnim i zidnim grejanjem odnosno hlađenjem radna temperatura je 35C, a pri tim temperaturama toplotna pumpa daje koeficijent iskorišćenja (COP) između 6 i 7. Ovo zapravo znači da se sa uloženih 1kWh električne energije dobija 6 do 7 kWh toplotne energije. Kod sistema s fan coil om radna temperatura je oko 40 do 45C, a koeficijent iskorišćenja pada na oko 4,5. Sistem s radijatorima radi na temperaturama oko 50 do 60C, a koeficijent iskorišćenja pada na 3,5 do 4.

Osim toga, u objektima koji već imaju postavljene radijatore je potrebno izvršiti proširenje samih radijatora za po još neko rebro jer je sistem projektovan da radi na višim temperaturama i zbog toga se javlja manjak površine koja odaje toplotu prostoru koji se greje. U sistemima s radijatorskim grejanjem nije moguće hlađenje, već je moguće dograditi fan coil koji bi preuzeo ulogu hlađenja prostorija na sebe.

U većini slučajeva nažalost odgovor je ne. Stari bunari koji se nalaze u dvorištima kod nas su relativno plitki i čak i u situacijama kada imaju dobar priliv vode temperatura te vode varira u zavisnosti od spoljašnjih uslova što negativno utiče na rad celog sistema.

Da bi se izračunao kapacitet toplotne pumpe potrebno je izračunati toplotne gubitke samog objekta pa se stoga radi proračun u kome se navode karakteristike objekta kao što su: namena, spratnost, konstrukcija, slojevitost zidova, tip stolarije, površine… 

Iz tog proračuna proizilazi stvarana potrebna količina toplote za zagrevanje objekta pa se na osnovu toga određuje snaga toplotne pumpe.

Aktivno hlađenje je kada toplotna pumpa radi punim kapacitetom kao i u režimu grejanja gde se postiže maksimalan kapacitet hlađenja.

uz sličan utrošak struje kao u režimu grejanja.

U nekim slučajevima gde je manja potreba za hlađenjem  uvodi se pasivno hlađenje. Pasivno hlađenje se odvija bez posredstva toplotne pumpe t.j., sama bunarska voda direktno u izmenjivaču toplote hladi vodu u sistemu. Ovakva vrsta hlađenja obezbeđuje se minimalnim utroškom električne energije jer rade samo bunarska i cirkulaciona pumpa, a istovremeno se produžava radni vek toplotne pumpe jer kompresor tada nije u funkciji.

Aktivno hlađenje je kada toplotna pumpa radi punim kapacitetom kao i u režimu grejanja gde se postiže maksimalan kapacitet hlađenja.

uz sličan utrošak struje kao u režimu grejanja.

U nekim slučajevima gde je manja potreba za hlađenjem  uvodi se pasivno hlađenje. Pasivno hlađenje se odvija bez posredstva toplotne pumpe t.j., sama bunarska voda direktno u izmenjivaču toplote hladi vodu u sistemu. Ovakva vrsta hlađenja obezbeđuje se minimalnim utroškom električne energije jer rade samo bunarska i cirkulaciona pumpa, a istovremeno se produžava radni vek toplotne pumpe jer kompresor tada nije u funkciji.

Geotermalne toplotne pumpe će smanjiti Vaše troškove grejanja i hlađenja, bez obzira na kvalitet izolacije zgrade. Međutim, kvalitet izolacije značajno utiče na ostvarenu stopu uštede kod bilo kakvog sistema za grejanje ili hlađenje. Unapređenjem izolacije Vaše zgrade značajno možete da povećate ekonomičnost toplotne pumpe.

   Upotrebom odgovarajućeg sistema toplotne pumpe možete smanjiti troškove spremanja sanitarne tople vode za 50 ili čak 70%. Naši ponuđeni geotermalni sistemi na primer, su u mogućnosti da Vam obezbede ukupnu potrebnu količinu sanitarne tople vode uz visoku efikasnost.

Postoji nekoliko metoda za odvođenje vode nakon što prođe kroz toplotnu pumpu. Metod otvorenog odvođenja je najjednostavniji najjeftiniji. Otvorenom odvođenjem jednostavno ispumpamo vodu u jedan potok, reku, jezero ili kanal. Naravno, da bismo bili u mogućnosti da izvodimo ovaj metod, jedna od navedenih alternativa treba da bude lako dostupna, i treba da ima odgovarajući kapacitet.

Drugi metod za odvođenje vode je recirkulacioni sistem. Recirkulacioni sistem je drugi bušeni bunar, koji vraća vodu u podzemni izvor. Jedan ovakav bunar treba da ima odgovarajući kapacitet, da bi mogao da odvodi količinu vode koja prelazi kroz toplotnu pumpu. Razvoj novog recirkulacionog bunara treba prepustiti obučenom stručnjaku. 

Akomulacioni rezervoar (bafer)?

Za stabilan i siguran rad toplotne pume naša preporuka je da se instalira i akumulacioni rezervoar odgovarajuće veličine kapacitetu toplotne pumpe. Svrha akumulacionog rezervoara (buffer tank-a) jeste da voda koja cirkuliše između toplotne pumpe i tanka bude konstantna sa protokom nezavisno od protoka potrebnog za sistem grejanja. Neke vrste sistema grejanja imaju regulaciju, kao što su npr, termo glave na radijatorima koje kad postignu zadatu temperaturu u prostoru zatvore radijatorski ventil i samim time smanje protok što bi bez tanka direktno uticalo na protok vode kroz izmenjivač toplotne pumpe, na porast pritiska freona kao i na smanjenje korisnog dejstva (C.O.P.-a) samog uređaja.

Akumulacioni rezervoar ima i druge prednosti kao što nam njegov naziv i govori. Dobijamo i dodatnu mogućnost da akumuliramo energiju u njega. Ova opcija je izuzetno dobra ako se voda greje toplotnom pumpom noću od 23h do 07h za vreme jeftine tarife kada je cena utrošenog kilovata daleko niža od cene istog preko dana.

Akumulacioni tank na sebi ima otvore na gornjem poklopcu kao i na dnu. Na otvor gornjeg poklopca se postavlja automatsko odzračno lonče čime dobijamo idealan odvajač vazduha iz celog sistema grejanja. I najmanji mehuri vazduha koju ostanu u sistemu grejanja kada dospeju u akumulacioni rezervoar biće odstranjeni kroz automatski odzračni ventil na vrhu rezervoara. Na dnu tanka se u zavisnosti od instalacije sistema grejanja stvara talog koji se jednostavnim otvaranjem ventila koji je montiran na donjem priključku odstranjuje iz tanka prilikom pripreme za sezonu grejanja.

Još jedna prednost buffer tanka jeste i ta što se na njega paralelno mogu povezati i druge vrsta izvora toplote kao što su gasni kotlovi, kotlovi na čvrsta goriva, solarni kolektori i td. Kao što možete da zamislite, u toj varijanti imate veliki broj kombinacija.

Dakle prednosti akumulacionog rezervoara (buffer tank-a) u sistemu grejanja su:

  • Hidraulička skretnica
  • Akumulacija toplote
  • Sakupljač i separator vazduha
  • Ovajač taloga